Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’nin Selefiyye Açıklaması

Ahmet Hamdi Akseki İslam Dini adlı Kitabında Selefiyye hakkında şöyle bir açıklama yapmaktadır:

”Selefiyye – Sahabe ve tabiin mezhebine süluk eden fakihler ve muhaddisler Selefiyye mezhebindendir. Selefiyye mezhebinde olanlar, Allah’u Teala Hazretlerine en yüksek bir tazim duygusu ile iman ederler, inanırlar. Bu hususta tafsilata girişmezler, inceden inceye fikir yürütmeye lüzum görmezler. Allah’ın varlığında Kuran’ı Kerim ne söylemiş ise öylece kabul ederler. Selefiyye mezhebinde olanlar, Allah Teala hazretlerinin isimlerini ve sıfatlarını nususda nasıl varid olmuş ise, öylece Allah’ın şanına muvafık bir şekilde ispat ederler; şer’i nasları, Allah’ın şanına nasıl yaraşırsa öylece zahirine hamlederler, nususu tevil etmezler.

İlk Hanefiler Selefiyye mezhebine; sonrakiler de Maturidiyye mezhebine salik olmuşlardır. Kezalik, ilk Şafii ve Malikiler Selefiyye mezhebine, sonrakiler de Eş’ariyye mezhebine salikdirler. Hanbeli mezhebinde olanların çoğu Selefidir, içlerinden Eş’ari olanlar da vardır. ”
(A. Hamdi Akseki, İslam Dini)

You may also like...