Tasavvuf Ehli Selefileri Neden Sevmez?

Tasavvuf Ehli Selefileri Neden Sevmez?

İslam tarihinde ortaya çıkan her fırkanın inançlarını üzerine bina ettikleri bir takım esasları vardır. Mesela Haricililer  الخروج على الامام (el-hurucu alal imam) “imama karşı ayaklanma” veya Müslümanları tahkim meseleleri sebebiyle tekfir etmekle ma’rufturlar.

Rafıziler, Rasulullah (s.a.v)’in ashabını tekfir etmekle ma’rufturlar.

Keza Kaderiyye, Cebriyye, Mu’tezile ve daha birçok fırkanın kendilerini sairlerinden temyiz eden itikad esasları vardır.

Mutasavvıflara gelince; onların kendilerine imam edindikleri İbn Arabi, İmam Rabbani, Celalettin Rumi, Yunus Emre, Beyazıd-i Bistami, Gazali ve daha nicelerinin isimlerini sayabiliriz.

Mezkur isimlerin itikadına baktığımız zaman onlarda vahdet-i vucud, vahdet-i şuhud, hulul, ölülerden medet umma, ölülere sığınma, şeyhlerinin kalplerden geçeni bildiklerine inanmak, türbeleri yükseltme vb İslam’a münafi bir çok itikad görürsünüz.

Selefiler / ilk üç asra tabi olanlar ise bu denli ilhad, küfür ve şirki asla tasvib etmezler. Yukarıda zikrettiğim inançların batıl olduğunu ispat eden eserler te’lif eder, talebeler yetiştirirler. Bu durum da mutasavvıfları bilhayli rahatsız eder.

İlk asırlardan beri İslam’dan olmadığı halde İslam’a nisbet edilen ne kadar batıl itikad varsa selef alimleri her daim bu batıl fikirlere karşı mücadele etmiştir.

Tebasını kaybeden mutasavvıflar, batıllarının selefi alimler tarafından ifşa edildiğini gördükçe selefilere olan nefretlerini büyütmüşlerdir.

Mesela tasavvuf ehli ile en büyük mücadeleyi verenlerden biri İbn Teymiyye’dir.  Vahdeti’il Vücut inancını savunan İbn Arabi’yi ilmi reddiyelerle yerle yeksan ettiği gibi, insanları kabirlerden yardım istemeye davet eden tasavvuf davetçilerini de ilmi reddiyelerle susturunca ne yazık ki bedeli zindana hapsedilerek ödetilmiştir.

Tasavvuf Ehli Selefileri Neden Sevmez? Çünkü Selefiler

“Allah ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü” demedikleri için, Şeyhlerin kalplerden geçeni bildiğine inanmadıkları için,

Şeyhlerin, kişinin yatağında kaç defa döndüğünü bildiğine inanmadıkları için tasavvuf ehli selefileri sevmez.

Aynı şekilde Selefiler gavsların kainatı idare ettiğine inanmadıkları için,

Bir alimin Allah ile görüşeceğine inanmadıkları için,

Alimlerin Allah ile konuşabileceğine inanmadıkları için,

Alimlere indirilen veya yazdırılan özel kitaplar olduğuna da inanmadıkları için tasavvuf ehli selefileri sevmezler ve Selefiler bunları kabul etmediği için Mutasavvıflar tarafından sapıklıkla itham edilirler.

Allah, İftiraların Odağındaki Selefi kardeşlerimize yardım etsin.

Selam Hidayete Tabi Olanların Üzerine Olsun !

İbn Teymiyye’yi Susturabildiler mi?

Tasavvuf İslam’ın Neresinde?

20.06.2020
CİHAN ELMAS

You may also like...