Kurban İbadeti Hakkında Bir Kaç Soru Ve Cevabı

Kurban İbadeti Hakkında Bir Kaç Soru Ve Cevabı PDF Olarak İndir

CİHAN ELMAS EBU YASİR EL-YARBUZİ
06.07.2022

KURBAN KESMEK İÇİN VEKİL TAYİN EDİLİR Mİ ?

Kurban İbadeti Hakkında Bir Kaç Soru Ve Cevabı

Musa İbn Seleme el- Huzeli tahdis edip dedi ki: Ben ve Sinan İbn Seleme ikimiz birden umre yapmak niyetiyle yola çıktık. Sinan beraberinde kubanlık bir deve sevk ederek götürüyordu. Yolda giderken kurbanlık deve yorgun düşüp yürümekten aciz kaldı. Deve yürümekten kesilince Sinan, bunun hükmünü bilmekten aciz kalıp ona nasıl muamele yapacağını bilemedi. Eğer şehre varırsam bunun hükmünü muhakkak surette ısrarla soruşturacağım diye yemin etti. Bir kuşluk vaktinde yürüyüp Batha’ya indiğimiz zaman, haydi İbni Abbas’a gidelim ve bu meseleyi ona anlatalım dedi. İbni Abbas’a kurbanlık develerin halini anlattı. İbni Abbas cevaben şöyle dedi : Tam bu meseleyi bilenine düştün. Resulullah (s.a.v) bir kimsenin maiyetinde on altı tane kurbanlık deve yolladı ve o zatı kurbanları hususunda emir yapıp onları Mekke’de kesmesi için vekil tayin etti. O zat gitti ve biraz geçtikten sonra geriye dönüp:
– Ya Rasulallah ! kurbanlık develerin yürümekten kesilip yolda kalanı
olursa ona nasıl muamele edeceğim ? diye sordu. Resulullah s.a.v :
– Onu boğazla, sonra devenin – kurbanlık işareti olarak boynunda asılı duran – na’llerini kanına bulaştır, sonra bu kanlı na’lleri ile devenin hörgücünün yanını damgala. Sen ve kafiledeki arkadaşlarından hiçbir kimse de bunun etinden yemesin, buyurdu.1

Cabir b. Abdullah r.a dan, o şöyle dedi: Resulullah s.a.v kurbanlık develerinin bazısını kendi kesti, bazısını da başkasına kestirdi.2


1 Muslim 1325

2 Nesei 4397

 

KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

 

Kurban İbadeti Hakkında Bir Kaç Soru Ve Cevabı

Ka’b İbni Malik (r.a) dan rivayet edildiğine göre: Bir kadın bir davarı – keçi veya koyun – keskin bir taşla boğazlamıştı. Bu durum Resulullah (s.a.v)’e anlatıldığında bunda bir beis görmemiştir.3

Bu hadisi Buhari’de sahihinde rivayet etmiş ve orada ki metinde de ifade edildiği gibi ; Resulullah s.a.v o kadının kestiği hayvanın etinden yenilmesini emretmiştir “4

 

KURBANIN ETİNDEN VEYA DERİSİNDEN KASABA VERİLİR Mİ?
KURBANIN DERİSİ SATILABİLİR Mİ?

 

Kurban İbadeti Hakkında Bir Kaç Soru Ve Cevabı

Ali b.Ebi Talib r.a şöyle dedi: Resulullah (s.a.v) kurbanlıklarına nezaret etmemi, etlerini, derilerini ve çullarını tasadduk etmemi; kasaba bunlardan bir şeyi ücret olarak vermememi bana emretti ve şöyle buyurdu: Biz o kasaba kesim ücretini kendimiz veririz“5


İbn Maca 3182
4 BUHARİ : 12.C.5583.S
5 Muslim 1317 – Kitabu’l Hacc bab 61

 

Kurban İbadeti Hakkında

“Allah resulü s.a.v şöyle buyurdular : Kim kurbanının derisini satarsa onun kurban ( ibadeti ) yoktur ”6

 

KURBAN ETİNİN TAKSİMİ NASIL OLMALIDIR?

Abdullah b. Vâkıd’dan naklen rivayet etti. : Resûlüllah (s.a.v) üç geceden sonra kurban etlerini yemekten nehiy buyurdu. Abdullah b. Ebî Bekir dedi ki : Ben bunu Amra’ya zikrettim de : “Doğru söylemiş! Ben Âişe’yî şunu söylerken işittim, dedi. Resûlüllah (s.a.v) zamanında bayram günü çöl halkından ahalisinden bir topluluk geldi ResûîüIIah (s.a.v) : «Üç gece (et) biriktirin, sonra kalanı tasadduk edin!» buyurdu. Bundan bir müddet sonra ashab :
— Yâ Resûlallah! İnsanlar su tulumlarını (derilerini) kurbanların dan yapıyor. Onların yağını eritiyorlar, dediler.
Resûlüllah (s.a.v) : «O nedir?» diye sordu.

— Sen kurban etlerinin üç geceden sonra yenmesini yasak ettin, dediler. Bunun üzerine:
«Ben size ancak bunu yardım için gelen zayıf bedevilerden dolayı men etmiştim. Artık yeyîn, biriktirin ve tasadduk edin!» buyurdular.7


6 Hakim / Mustedrek – Şeyh Elbani Sahihu Camiu’s Sagir 6118 – Tergib 1088’de tahric ederek Hasen olduğunu beyan etmiştir

7 Muslim / Kurban b.5 n.1971

 

KİŞİNİN KURBANIN KANINDAN ALNINA SÜRMESİ CAİZ MİDİR?

Abdullah ibn Bureyde dedi ki: Ebu Bureyde’den işittim şöyle diyordu : “Bizler cahiliyyede iken bizden birinin bir oğlu olduğu zaman bir koyun keser ve kanını çocuğun başına sürerdi. Nihayet Allah İslam’ı getirince artık bir koyun kesmeye ve çocuğun başını traş edip za’feran ile kokulamaya başladık.”8

 

ÖLEN ANNE BABA İÇİN KURBAN KESMEK CAİZ MİDİR?

Bu konuda tafsilat vardır. Eğer ölen kişiyi arında bir mal bırakmış ve o mal ile kendisi için bir kurban kesilmesini vasiyet etmiş ise bu sadaka cinsinden caizdir. Ancak bir kul anne babası veya bir meyyit adına kurban keserek Allah’a yakınlaşmayı murad etmiş ise bu sünnette varid olmamıştır. Rasulullah’ın eşi Hatice, Zeyneb binti Huzeyme ve evlatları kendisinden evvel vefat etmiş ama Rasulullah onlar adına asla kurban kesmemiştir. Hiçbir sahabeden de böyle bir amel varid olmamıştır. Bu husus da Ebu Davud’dun Ali (r.a) tahric ettiği hadise gelince o sahih değildir.


8 Ebu Davud 2843

Kurban İbadeti Hakkında Bir Kaç Soru Ve Cevabı

CİHAN ELMAS EBU YASİR EL-YARBUZİ
06.07.2022

ULUDER – Uludağ İslami Eğitim ve Araştırma Derneği

You may also like...