Kabirler Üzerine Mescid Bina Etmek

Kabirler Üzerine Mescid Bina Etmek

 Bazı kimseler kabirler üzerine mescid bina etmenin caiz olduğuna dair Kehf suresi 21. ayeti delil getirmektedirler. Ayeti kerimede
“…Nitekim halk, bunların (ashab-ı kehf) hakkında çekişip duruyor: “Onların mağaralarının çevresine bir bina kurun” diyorlardı. Oysa, Rableri onları çok iyi bilir. Tartışmayı kazananlar: “Onların mağaralarının çevresinde mutlaka bir mescid kuracağız” dediler.
BİZ DE DERİZ Kİ
  • 1. si Tefsir ve Esbab-ı Nuzul eserlerine bakarsanız bu kişilerin Hristiyan olduklarını görürsünüz.
  • 2. si Burada tasvib veya tavsiye yok sadece haber var.
  • 3. sü İlm-i usulde bilinen bir kaide vardır ki o da şudur ; “Öncekilerin şeriati bir çok sebepten ötürü bizim şeriatimiz değildir.”
  • 4. sü Geçmiş şeriatten olan bazı şeylerin kabulü ancak bizim şeriatimize muhalefet etmemesine bağlıdır. Mevzu bahis mesele ise bunu yasaklayan mütevatir derecesindeki hadislere münafidir.
  • 5. si Rasulullah (s.a.v) vefatının hemen öncesinde ölüm döşeğinde son sözlerinden biri de “Allah, Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin onlar nebilerinin kabirlerini mescid edindiler” buyurmuştu.
  • 6. sı Hanefi alimlerinden olan İmam Alusi Ruhu’l Meani isimli eserinde “Bu ayet (Kehf 21) kabirler üzerine mescid bina etmeye delil getirildi ancak bu hatalı olan görüştür” demektedir. Hanefi alimlerinden İmam Birgivi de benzer sözler söylemiştir.

Yine İmam Alusi (rhm) Bu ayetin bizden öncekilerin şeriati olduğu için makbul olduğunu söyleyenlerin hatalı olduğunu da söyler ve “Allah bunu kitabında sadece haber vermiş olsa da Rasul’u sünnetinde reddetmiştir” der.

  • 7.sine gelince işin aslına bakıldığında kabirler üzerine mescit bina etmek geçmiş ümmetlerde de yasaktı zira Rasulullah (s.a.v) “Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin …” buyurmuştur. Şayet o şeritte caiz olsa laneti gerektirmezdi.
  • 8.si Ayeti kerime de bir nizadan (tartışmadan) bahsediliyor. Haliyle burada bir grubun istemediği manası da muhtemel oluyor. Tartışmayı kazananların illa haklı olduğundan da bahsedilmiyor.
  • 9.su Son olarak kabirler üzerine mescit edinme yasaklılığını sarih olarak haber veren vahyi (hadisi) terk edip, haber ifade eden ayeti delil ittihaz etmeniz usule münafidir. Rasulullah’ın Kitab’a muhalefet ettiğini iddia etmektir !
 
Tüm bunlardan sonra bilinmesi gereken bir mesele daha vardır ki o da şudur : Rasulullah’ın ashabı kendi aralarında vefat eden hiç kimsenin kabrini yükseltmemiş, onların üzerine veya etrafına mescit inşa etmemiştir. Binaenaleyh kabirler üzerine mescid bina etmek ashabın yolundan ayrılmaktır ki bu da en büyük dalalettir.
 
Kabirler Üzerine Mescid Bina Etmek  https://cihanelmass.blogspot.com/ dan alınmıştır.
 

You may also like...