İbn Teymiyye Rhm’yi Kimden Öğrenelim

İbn Teymiyye Rhm’yi Kimden Öğrenelim hayatı müddetince ve vefatından sonra da ilmin konuşulduğu her yerde kendisinden bahsedilen birisi olmuştur. Kimileri ta’dil etmiş kimileri Şeyhu’l İslam’ı cerh etme cürretine yeltenmiştir.
Bu mesele üzerinde geniş geniş konuşulan meselelerden bir tanesidir ancak benim bu satırları yazarken ki muradım İbn Teymiyye (rhm)’yi Sifil’e göre mi yoksa ulemaya göre mi? tanımamız gerektiğidir.
Ebu Bekir Sifil, garezinin edebine galip geldiği kimselerdendir. Cehaletinin düğümleri o denli gerilmiştir ki her biri açılması zor olan birer kör düğüm gibidir.

Son günlerde sosyal medyada İbn Teymiyye üzerinden başlatılan bir münazarayı edep ve ilimden epey uzaklaşarak devam ettirmeye çalışan Ebu Bekr Sifil, hem Şeyhu’l İslam’a hem de onu müdafaa edenlere gayri ahlaki bir uslub ile cevap vermekte ve iftira etmektedir. Ben gündemde olan tüm konular hakkında bir şeyler demektense şunları zikretmeyi münasib görüyorum.

İbn Teymiyye’yi ehli sünnet dışı gören, O’nu müdafaa eden herkesi Suud ile alakalandırmaya çalışan, onlara “vahhabi” “cahil” belaya uğramış kişi ” diyen Sifil, bu iddialarında şaz ve münker kalmıştır zira hakka muhalefet etmiştir.
İbn Teymiyye(rhm)’yi medheden onlarca alimi hiçe saymıştır.
Sifil’in en büyük gafletinden biri de dalalette gördüğü İbn Teymiyye’yi, kendisini nisbet ettiği Hanefi mezhebin alimlerinin dahi medhetmiş olduğudur.
Mesela Sahih-u Buhari’nin şarihlerinden olan büyük HANEFİ alimi Bedruddin el-Ayni (rhm) şöyle demektedir:
” O, İslam dinini zındıkların ve mülhidlerin zanlarına karşı müdafaa etmiştir. Eserleri afakı doldurmuş ve bunlarda, haktan sapmaya ve ayrılığa delalet eden en küçük bir şey bulunmamaktadır”
Yine HANEFİ alimlerinden olan Molla Aliyu’l Kari (rhm) şöyle demiştir:
“İbn Teymiyye, bu ümmetin büyüklerinden ve velilerindendir.”
Bağdat’da HANEFİLERİN müftüsü olan Alusi (rhm) ise şöyle demiştir:

” İbn Teymiyye (rhm)’nin teşbihe ve tecsime gitmediği hususunda sarih deliller vardır. Buna rağmen insanlardan bazıları onun tecsim ve teşbihe gitmediğini görmemezlikten gelerek, hakaretle onu tecsim ve teşbihe gitmekle suçlamışlardır.”

Görüldüğü üzere Hanefi alimleri İbn Teymiyye (rhm) hakkında övgüden başka bir şey dememişlerdir. Kendisinin Hanefi olduğunu iddia eden, ilimle iştigal ettiği zannedilen Ebu Bekr Sifil ise Zahid Kevseri’nin ibtilasına mübtela olmuştur.

Cihan Elmas

Daha Fazlası İçin Uluder Youtube Kanalını Takip Edin

Darul İslam’ın Tarifi

You may also like...