İnsan Fıtratı Ne Demektir Ve Önemi Nedir ?

İnsan Fıtratı Ne Demektir Ve Önemi Nedir ?

Fıtrat Ne Demektir ?

Fıtrat; herhangi bir şeyin tabii, doğal hali, hılkati, yaratılışı demektir. Mesela balığın yüzmesi, kuşun uçması, yılanın sürünmesi onların fıtratlarındandır.

İnsanoğluna dünyaya gelmeden önce Allah tarafından yüklenmiş olan hasletler, özellikler, değerlerdir deriz. Daha açık bir ifade ile başkası tarafından öğretilmeyen, insanda zaten var olan, özrü olmaması halinde her insanın tabii haline insan fıtratı deriz. Mesela insanın tefekkür edebilmesi (düşünebilmesi), tedebbür edebilmesi (ayrıntılı, arka planını düşünmesi)  görebilmesi, işitebilmesi, sevebilmesi, korkabilmesi, umması, sığınması, başkasına ihtiyaç duyması, acıkması, susaması, hilim ve haya sahibi olması, merhamet sahibi olması vd birçok hasletleri sayabiliriz.

          İnsanoğlu sahip olduğu bu değerler sayesinde sair varlıklardan temyiz edilir. Yani insanı insan olmayandan ayıran değerler fıtraten sahip olduğu değerlerdir. O zaman insanoğlu kendisine verilen bu değerleri muhafaza edebildiği kadar insandır.

          Gerek ictimai hayatın meselelerini, gerek bilimsel meseleleri ve gerekse şer’i mes’eleleri derinlemesine tefakkuh edenler “Her şey zıddı ile kaimdir” kaidesinin hakikat olduğunu, mecburen kabul ederler. Bu kaide bizlere, var olan değerlerin kıymetini ispatlar. Hatta bazen sahip olduğumuz eşyanın değerini, onun yokluğu ile anlarız.[1] Tıpkı boş vaktin değerinin meşguliyet ile, sağlığın değerinin ise hastalık ile anlaşıldığı gibi. Aynı kaide fıtraten sahip olduğumuz değerlerin, yani fıtri hasletlerimizin tümü için geçerlidir. Zira kişi fıtri hasletlerini bilerek, o hasletlerin gereği ne ise o şekilde hareket ederek kaim olur, zihnen, kalben ve bedenen de salim (sağlıklı) olur. Yani kişi fıtri hasletlerine mutabık hareket ettiği kadar insandır. Bunun zıddı ise kişi fıtri değerlerini zayettiği miktarda insanlığına kıymıştır. 

          Var olan, varlığının inkarı mümkün olmayan ve insanı sair yaratıklardan temyiz eden fıtri değerlerimiz o denli önemlidir ki, bunların var oluşlarına yani gayelerine muvafık olarak kullanılmaları ferdlerin ve toplumların ıslahına, aksi ise ferdlerin ve toplumların ifsadına sebebiyet verir.


[1] “Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin:

1- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin,

2- Hastalık gelmeden önce sıhhatin,

3- Fakirlik gelmeden önce zenginliğin,

4- Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin,

5- Ölüm gelmeden önce hayatın.

(Buhârî, Rikâk, 3; Tirmizî, Zühd, 25; El-Beyhakî, İmân, 9575)

İnsan Fıtratı Ne Demektir Ve Önemi Nedir ? Cihanelmass.blogspot.com dan Alımıştır.

Ne İçin Yaratıldık ?

You may also like...