Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Sorumlulukları

Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Sorumlulukları

Başlığımızı özenle seçiyoruz. Çocuklarımızın ıslahı değil çocuklarımızın eğitimi diyoruz diyoruz. Neden? Çünkü ifsad olan ıslaha mecbur olur. Selim/salim olan ise eğitime muhatab olur. Çocuklar doğdukları zaman selim bir fıtrat üzere dünyaya gelirler. Ebeveynlere selim bir fıtrat üzerine teslim edilirler. Bu hakikati en iyi bir baba, en mükemmel bir muallim konumunda olan Rasulullah (s.a.v.) şöyle haber veriyor.

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

Her çocuk fıtrat üzere doğar. Anne babası (Yahudi ise) onu Yahudileştirir, (Hristiyan ise) Hristiyanlaştırır,  (Mecusi ise) veya Mecusileştirir

          Hadisi şerifte ifade edildiği gibi çocuk selim fıtrat ile, Allah’ın emrine itaat edecek bir isti’dat ile dünyaya geliyor. Ancak anne babası (aynı zamanda muhatab olduğu sair kimseler) onun fıtratına saldırıda bulunarak ifsada uğratıyor. Çocuk eğitimi hususunda eserler te’lif eden hiçbir müellif yoktur ki bu vakianın böyle cereyan ettiğini tasdik etmiş olmasın. Meselenin bu boyutu oldukça teferruatlıdır.

        Bu konuda  İbn Kayyım (rhm)’ın “Tuhfetu’l Mevdud bi Ahkami’l Mevlud” isimli eserine (Türkçeye “Allah’ın Hediyesi Çocukların Ahkamı olarak terceme edildi) ve Mustafa Adevi (rhm)’in Fıkhu Terbiyeti’l Ebna  ve Ta’ifetun min Nesa’ihi’l-Etıbba’” ismi ile  (Türkçe Çocuğumu Nasıl Terbiye Edebilirim ismi ile terceme edildi) te’lif etmiş olduğu eserlere müracaat edebilirsiniz.  Bu eserlere müracaat eden ebeveynler kendi üzerlerine düşen sorumluluğun farkına varacaktır Allah’ın izni ile.

          Malum olduğu üzere çocuk eğitimi, çocuğun dünyaya gelmesiyle değil henüz bilakis cima anından evvel başlamaktadır. Bu gün çocuklarının bir takım tutumlarından şikâyetçi olan anne babaların kahir ekserisinin, kendi üzerlerine düşen sorumlulukları eda etmeyen kimseler olduğunu müşahede etmekteyiz.

          Ne yazık ki bilhassa babalar, babalık gururunu öne alarak sorun yaşadıkları çocukları ile sorunları çözmeye yönelik hamleler yapmak yerine sorunları büyütecek bir takım adımlar atmaktadırlar.

        Çocukların ahlaksızlıklarından, dik başlılıklarından, asalak olmalarından, sorumluluk almadıklarından dem vururlarken bu çocukların bu hale gelmelerine kendilerinin yüzde kaçlık bir paya sahip olduklarını kabullenmek istemezler. Kendi sorumluluklarını kamilen eda eden ancak karşılık bulamayan kimsenin edasıyla sitem ederler.

        Anne babanın çocukları üzerinde olan haklarını gündeme getiren ebeveynler, önce çocukların kendileri üzerinde hak sahibi oldukları o hakları hakkı ile eda edip etmediklerini hiç de dile getirmezler.

        Bizler her ne olursa olsun çocukların anne babalarına isyan etmelerine cevaz veren bir fikre sahip değiliz. Bu makalemizde anne babaların hak taleb etmek yerine kendi sorumluluklarını düşündürmeye yardımcı olmak istiyoruz. Zira sorunlar ancak böyle çözüm bulur.

        Bir çocuk düşünün anne babasının kendisinden hoşnut olmadığı karakterlere sahip olan! Bu çocuk bu kötü huyları kimden aldı? Anne babadan mı? Şayet cevap “evet” ise o zaman çocuğun suçu ne? Şayet cevap “hayır” ise o zaman bu çocuk bu kötü huyları edinirken anne baba neredeydi?

        Bir çoban koyunlarının başında durmasa, onları gütmese sonra koyunlar kaybolsa veya bir uçurumdan atlasa sorumlusu sair koyunlar mıdır yoksa çoban mıdır?

        Çoban dahi olmayı başaramayan anne babalar çocuklarını şikayet etme hakkına sahip midirler?

        En nihayetinde bir çocuk anne babasının aynı zamanda din kardeşidir. Velev ki çocuklar zalim de olsalar onları terk etmek, dışlamak, onlarla alakayı kesmek  Rasulullah (s.a.v)’ın öğretisine, terbiye menhecine muhaliftir. Şayet çocuk haklıysa anne baba bu zulümden vazgeçmelidir. Eğer anne baba haklı çocuk zalimse o zaman anne baba çocuğunun elinden tutup onu zulmünden vaz geçirmelidir.

        Salim/Sağlıklı olarak size teslim edilen emanet hastalanırsa hastayı suçlamayı bırakıp emanete sahip çıkamadığımızı düşünmek zorundayız.

        Gelin Baba gibi Ana gibi mukaddes isimleri hak ettiğimiz için ana desinler baba desinler bize !

        Sizce ana- baba dünyaya çocuk getiren herkesin hak ettiği bir isim midir?

Çocuk Eğitiminde Ebeveynlerin Sorumlulukları cihanelmass.blogspot.com dan alınmıştır.

Çocuk Eğitimi

You may also like...