Anasayfa

Selefilik Nedir? Gerçek Selefilere Sorup Doğruyu Öğrenelim.

Selefilik nedir? Sorusuna Muhammed Nâsiruddin el-Elbânî’den Cevap:
Soru: Bazı kardeşler Selefilik daveti hakkında, bu davetin takipçileri ve davetçileri tarafından değil de hasımları tarafından söylenen ve yazılan bazı şeyler duymakta ve okumaktadırlar. Tarafınızdan selefi alimlerden ve davetçilerden olmanız bakımından günümüz İslami cemaatleri içerisinde Selefiliğin konumunu açıklamanızı rica etmekteyiz.

Ahmet Hamdi Akseki'nin İslam Dini Adlı Eserindeki Selefiyye Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ahmet Hamdi Akseki’nin Selefiyye Açıklaması

”Selefiyye – Sahabe ve tabiin mezhebine süluk eden fakihler ve muhaddisler Selefiyye mezhebindendir. Selefiyye mezhebinde olanlar, Allah’u Teala Hazretlerine en yüksek bir tazim duygusu ile iman ederler, inanırlar. Bu hususta tafsilata girişmezler, inceden inceye fikir yürütmeye lüzum görmezler. Allah’ın varlığında Kuran’ı Kerim ne söylemiş ise öylece kabul ederler.

Türkiye Diyanet Vakfının Selefilik Hakkındaki Açıklaması

“Sözlükte selef “önceki nesil”, Selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” anlamı taşır. İslâmî literatürde Selef ilk dönemlere mensup bilginler ve geçmiş İslâm büyükleri anlamında, Selefiyye terimi ise iman esaslarıyla ilgili konularda ilk dönem bilginlerini izleyerek âyet ve hadislerdeki ifadelerin zâhiri ile yetinip bunları aynen kabul eden, teşbih ve tecsîme düşmeyen (Allah’ı yaratıklara benzetmeye ve cisim gibi düşünmeye yeltenmeyen), bunları başka bir anlama çekme (te’vil) yoluna gitmeyen Ehl-i sünnet topluluğunu belirtmek için kullanılır.


Selefi Editör İle Röportaj

MUHABİR: Bu akide (Selefilik) neden tercihiniz oldu? Çünkü Türkiye’de birçok ekol var. EDİTÖR: Kitap ve Sünnet alt yapısı güçlü olan bu menheci seçer. Zira Kitap ve Sünnet bilgisi, kişiyi bu menheci seçmek zorunda bıraktırır. Allah (c.c) Bakara Suresi 137. Ayette de bu menhecin en sahih menhec olduğunu ve menhecin sınırlarını çizmiştir.

Selefiler ile Hariciler Arasında Ne Fark Var?

Çok fark var ama bu ilmi olmayana gizli kalmıştır. Malumunuz Ali (r.a) zamanında kendisiyle beraber savaşa çıkan ordunun içinden türeyen bâtıl bir topluluktur Hariciler. Bunu neden bu şekilde aktardık? Ali’ye (r.a) ve beraberindekilere çok benziyorlardı. Zaten o ana kadar beraberdiler.

Kurtulan fırka

Ebu Davud

“Yahudiler yetmiş bir (71) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Hristiyanlar yetmiş iki (72) fırkaya ayrıldılar, biri hariç diğerlerin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de yetmiş üç (73) fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehennem girer.”(Ebu Davud, Sünnet, 1; Tirmizî, İman,18; İbn Mace,Fiten, 17; İbn Hanbel, 2/332).

Mekkeli müşrikler Allah’a iman ettikleri halde neden müşriktiler?

Daha fazla bilgi

Müşrikler nasıl ibadet ederlerdi?

Daha fazla bilgi

”Kimseye duygularının hükmetmesi uygun değildir. Bilakis onun Kitap ve Sünnet’in delalet ettiği, şüphelerden ve şehevi arzulardan korunmuş sağlıklı bir aklın kabul ettiği şeylere uyması gerekir.” (Muhammed bin Salih El-Useymin R.H)